Begeleidingscommissie van start voor de pilot met consulent

Wigle Sinnema (Akkerbouwer, Kollektievenberie) en Auke Stremler (biologisch melkveehouder) vormen samen met Albert Formsma (Provinsje Fryslân),  de begeleidingscommissie voor de pilot Consulent in Fryslan.  Zij zijn vanuit hun expertise en ervaringen  gevraagd om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van deze pilot.  Voorzitter van het bestuur van Living Lab Fryslân, Albert van der Ploeg, heette hen van harte welkom en lichtte het belang van een onafhankelijke consulent, en de advisering over de uitvoering van deze pilot.  Er is duidelijk een behoefte aan praktische kennis  over natuurinclusieve Landbouw op een onafhankelijke wijze bij de boer te krijgen, onderschrijven zij.  Vandaar dat zij graag hun bijdrage willen leveren door zitting te nemen in deze commissie.

Living Lab Fryslân voert van februari – augustus 2020 een pilotproject uit om met een consulent om (groepen) boeren actief te stimuleren om een transitie naar natuurinclusieve landbouw praktisch handen en voeten te geven. Hij / zij adviseert over hoe concrete maatregelen op het gebied van natuurinclusieve en kringlooplandbouw op het boerenerf toegepast kunnen worden.  De consulent werkt op gebiedsniveau, en gaat in groepsverband, met groepen boeren met een vergelijkbare vraag, aan de slag.  In verdiepingstrajecten kan de vraag en de toepassing op het erf nog specifieker behandeld worden, mede door het gericht inzetten van specialisten.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Gerrie Visser g.vissser@livinglabfryslan.frl / Anne Jansma a.jansma@livinglabfryslan.frl