Biodiversiteit rondom boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij. De erven zorgen op die manier voor voedsel, beschutting en nestgelegenheid en ze worden tegelijkertijd belangrijke stepping stones (oases) in het landschap. Ze vormen als het ware een verbinding tussen andere, grotere leefgebieden.

De poster biedt in één overzicht veel duidelijkheid en we merken nu al dat de poster als het ware als een soort van praatplaat ingezet kan worden. De visuele uiting brengt de dialoog binnen boerenfamilies, tussen boeren, natuur- en landbouworganisaties, overheden etc. op gang.

De erven zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. Dit biedt kansen voor meer bedrijfseconomische zaken, maar ook voor meer biodiversiteit. Juist qua biodiversiteit valt hier nog veel te winnen. Daarom hebben Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland  gezamenlijk uitgedacht hoe een erf idealiter kan worden ingericht, zodat het een boost aan biodiversiteit oplevert. Vanuit beide expertises is de aanzet gedaan om te komen tot de invulling van diverse elementen op een landschappelijke, verantwoorde manier. De variatie op het erf heeft een enorme aantrekkingskracht op insecten, vogels en zoogdieren.

22 Mei: Internationale dag van de Biodiversiteit

22 mei is door de VN uitgeroepen tot de Internationale dag van de Biodiversiteit. Dat is dan ook de dag dat de eerste posters uitgereikt gaan worden. De familie De Wit in Wergea en de familie Broersma in Holwerd ontvangen de eerste exemplaren en er worden op die dag streekeigen bomen en struiken geplant.

Op beide locaties heeft Landschapsbeheer Friesland een belangrijke, adviserende rol. Het erf in Wergea maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân’, een project waarin ca. 100 boerenerven worden hersteld. In Wergea is wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden aanwezig bij de presentatie en overhandiging. In Holwerd is burgemeester Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân aanwezig.

Living Lab helpt Friese boeren om te komen tot een bedrijfsuitvoering met meer biodiversiteit in combinatie met een goede boterham.

De poster
De ontwikkelde poster geeft visueel weer wat er zoal mogelijk is, hoe de verschillende elementen kunnen worden toegepast en vooral ook welke biodiversiteit dit oplevert. De uiting dient ter inspiratie en sluit aan bij de structuurvisie van de provinsje Fryslân ‘Grutsk op ‘e romte’. Voor meer informatie en inspiratie wordt men via de uiting doorverwezen naar  https://oude.livinglabfryslan.frl/biodiversiteitrondomboerderij

U kunt de poster hier downloaden als PDF-bestand.

Indien u een aantal posters wilt ontvangen, dan kunt u ze op een woensdag ophalen bij onze locatie in Húns. Vooraf kunt u het beste even bellen om voor de zekerheid af te stemmen of we aanwezig zijn (06 83 98 00 00).

Onderdeel van campagne Fryslân kleurt

Deze presentatie maakt onderdeel uit van de Frieslandbrede campagne ‘Fryslân kleurt’, kijk op: Fryslân kleurt – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)