Startnotitie voor landbouwagenda vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de startnotitie voor de landbouwagenda vastgesteld. In deze notitie staat beschreven wat de kaders zijn voor de agenda. In het bestuursakkoord is afgesproken dat PS samen met de stakeholders een landbouwagenda opstellen. Daarin wordt bepaald wie, wat, wanneer doet om gezamenlijke doelen te halen. Ook wordt bekeken welke knelpunten er zijn en hoe die mogelijk weggenomen kunnen worden.

Het provinciale beleid zelf is al eerder vastgesteld. Dit is gericht op stimulering van de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw, waarbij de exportwaarde van de gehele agrifood-sector minimaal gelijk blijft. GS willen boeren een langjarig perspectief bieden en bewegingsruimte om op eigen wijze de gezamenlijke doelen te halen.

Provinciale Staten besluiten op 25 november over de startnotitie. Daarna bericht de provinsje Fryslân zsm over het vervolgtraject met de stakeholders. De startnotitie vindt u op de website van de provincie onder het kopje ‘landbouwagenda’. Het bestaande beleid vindt u onder ‘landbouwbeleid’. Hieronder staan de directe links naar de betreffende informatie

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/landbouwagenda_44463/

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/landbouwbeleid_41321/